No.1 miyacon 12,000 Pota
No.2 kolin711 1,500 Pota
No.3 匿名希望 200 Pota
No.4 デモ用 80 Pota